Website Banner
 

* กรองอากาศ กรองน้ำมัน กรองท่อลม คือ...

กรองอากาศ (air filter)

  กรองอากาศในปั๊มลม เหมือนกรองอากาศ ในรถยนต์ ทำหน้าที่ดักฝุ่นและสิ่งเจือปนในอากาศ ที่ถูกดูดเข้าสู่ระบบอัดอากาศของปั๊มลม เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบอัดอากาศ และเพื่อคุณภาพของลมอัดที่ได้

กรองอากาศ นับว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากขณะปั๊มลมดูดอากาศจากบริเวญที่ตั้งปั๊มลม จะเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศบริเวญรอบๆ ไหลมาแทนที่ พร้อมกับ สิ่งเจือปนต่างๆ เช่น ฝุ่น แมลง เกสรดอกไม้ ควัน แม้กระทั่งสารเคมีต่างๆ หากไม่มีกรองอากาศสิ่งเจือปนเหล่านี้จะถูกดูดเข้าสู่ระบบอัดลมทั้งหมด

ในกรณีปั๊มลม 100 แรงม้าจะสามารถดูดอากาศได้ในอัตรา 14 ลบ.ม. ต่อนาที ซึ่งเป็นอากาศปริมาณมหาศาล ที่สามารถนำพาสิ่งเจือปนมาสู่ปั๊มลมได้ตลอดเวลา

กรองอากาศ มีผลต่อประสิทธิภาพของปั๊มลม หรือกระทั่งอายุการใช้งานของปั๊มลม เช่น หากกรองอากาศอุดตัน จะทำให้อากาศเข้าสู่หัวปั๊มไม่สะดวก ทำให้ได้ลมอัดน้อยลง สิ้นเปลืองพลังงาน หรือหากกรองรั่ว อาจมีวัตถุของแข็ง หรือของมีคม หลุดเข้าสู่หัวปั๊มได้ ในบางกรณีพบว่ามีเศษโลหะหลุดเข้าสู่หัสปั๊มแบบสกรู และขูดข่วนจนสกรูยับเยิน ฯลฯ


กรองน้ำมัน (oil filter) 

  กรองน้ำมันในปั๊มลม มีหน้าที่เหมือนกรองน้ำมันเครื่องในรถยนต์ ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกต่างๆออกจากน้ำมัน ในปั๊มลม ชนิดหัวปั๊มแช่น้ำมัน หรือมีน้ำมันท่วมอยู่ภายใน (oil flood, oil lubricated, oil injected air end) จะใช้น้ำมันส่งเข้าสู่ห้องอัดลม พร้อมๆกับอากาศที่ถูกดูดเข้าเพื่อบีบอัด โดยน้ำมันจะทำหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ระบายความร้อนออกจากหัวปั๊ม พร้อมกับซะล้างสิ่งต่างๆ ที่ปนมากับลมที่ถูกดูดเข้ามา ซะล้างเศษโลหะที่เกิดจากการเสียดสี แล้วสิ่งต่างๆที่ถูกซะล้าง จะเจือปนไปกับน้ำมัน หากไม่มีการกรองสิ่งเหล่านี้ออกจากน้ำมัน ก็จะทำให้น้ำมันสกปรก ลดประสิทธิภาพต่างๆของน้ำมัน เช่น หล่อลื่นลดลง ระบายความร้อนลดลง ฯลฯ ที่สำคัญน้ำมันที่ไม่มีการกรอง จะนำพาสิ่งเจือปนทั้งหลาย เข้าสู่ห้องอัดอากาศอีก และอาจทำให้หัวปั๊มเสียหายได้

กรองน้ำมัน มีผลต่อประสิทธิภาพของปั๊มลม หรือกระทั่งอายุการใช้งานของปั๊มลม เช่น หากกรองอุดตัน จะทำให้น้ำมันหมุนเวียนไม่สะดวก ทำให้เครื่องร้อน สิ้นเปลืองพลังงาน หรือหากกรองรั่ว อาจมีวัตถุแปลกปลอม หลุดเข้าสู่หัวปั๊มได้ ที่พบบ่อยๆ คือ เศษวัสดุที่เกิดจากการซ่อมบำรุง เช่น เศษกาวทาประเก็น เศษเทปพันเกลียว ฯลฯ


 กรองในระบบท่อ (main line filter)

   

กรองในระบบท่อ เป็นการกรองเพื่อปรัปรุงคุณภาพลม ให้ดีขึ้น สะอาดขึ้น แห้งยิ่งขึ้น ให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ลมนั้น โดยใช้ใส้กรองที่มีความละเอียดแตกต่างกัน เช่น ใส้กรองละเอียด 10 ไมครอน สามารถดักเม็ดฝุ่นได้ ใส้กรองละเอียด 0.01 ไมครอน สามารถดักละอองน้ำมันได้ ฯลฯ หรือใช้วัสดุแตกต่างกัน เช่น ใส้กรองคาร์บอนสามารถดักกลิ่นได้ ฯลฯ ดังตัวอย่างในรูปข้างบน 

 ปลายท่อ A เป็นลมที่ผ่านตัวกรอง Q เป็นลมที่สามารถใช้ขับเครื่องจักรกลต่างๆ 
ปลายท่อ B เป็นลมที่ผ่านตัวกรอง Q, dryer, P เป็นลมที่สามารถใช้งานอุตสาหกรรมที่มีความละเอียดสูง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และงานระบบนิวเมตริก ฯลฯ
ปลายท่อ C เป็นลมที่ผ่านตัวกรอง  Q, dryer, P, S, C เป็นลมที่สามารถใช้งานอุตสาหกรรมอาหาร อากาศสำหรับหายใจ งานพิมพ์ ฯลฯ

กรองในระบบท่อ มีความสำคัญต่องานแต่ละงานมาก เช่น ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร จำเป็นต้องใช้ลมในการเป่าใส่อาหารโดยตรง หากมีละอองน้ำมันปนมากับลม จะทำให้มีสารเคมีปนเปื้อนในอาหารได้ หรือในงานพ่นสีที่ต้องการคุณภาพสูงๆ หากมีหยดน้ำ หยดน้ำมัน ปนมากับลม จะทำให้สีผิดเพี้ยนได้ ฯลฯ


<< Back
Current Pageid = 110